Conferences

Search results

  TitleConferenceSpeaker(s)
  DVABatch: Diversity-aware Multi-Entry Multi-Exit Batching for Efficient Processing of DNN Services on GPUsUSENIX ATC '22Weihao Cui, Han Zhao, Quan Chen, Hao Wei, Zirui Li, Deze Zeng, Chao Li, Minyi Guo
  PetS: A Unified Framework for Parameter-Efficient Transformers ServingUSENIX ATC '22Zhe Zhou, Xuechao Wei, Jiejing Zhang, Guangyu Sun
  ZNSwap: un-Block your SwapUSENIX ATC '22Shai Bergman, Niklas Cassel, Matias Bjørling, Mark Silberstein
  Meces: Latency-efficient Rescaling via Prioritized State Migration for Stateful Distributed Stream Processing SystemsUSENIX ATC '22Rong Gu, Han Yin, Weichang Zhong, Chunfeng Yuan, Yihua Huang
  DepFast: Orchestrating Code of Quorum SystemsUSENIX ATC '22Xuhao Luo, Weihai Shen, Shuai Mu, Tianyin Xu
  Modulo: Finding Convergence Failure Bugs in Distributed Systems with Divergence Resync ModelsUSENIX ATC '22
  SoftTRR: Protect Page Tables against Rowhammer Attacks using Software-only Target Row RefreshUSENIX ATC '22Zhi Zhang, Yueqiang Cheng, Minghua Wang, Wei He, Wenhao Wang, Surya Nepal, Yansong Gao, Kang Li, Zhe Wang, Chenggang Wu
  Not that Simple: Email Delivery in the 21st CenturyUSENIX ATC '22Florian Holzbauer, Johanna Ullrich, Martina Lindorfer, Tobias Fiebig
  AddrMiner: A Comprehensive Global Active IPv6 Address Discovery SystemUSENIX ATC '22Guanglei Song, Jiahai Yang, Lin He, Zhiliang Wang, Guo Li, Chenxin Duan, Yaozhong Liu, Zhongxiang Sun
  KSG: Augmenting Kernel Fuzzing with System Call Specification GenerationUSENIX ATC '22Hao Sun, Yuheng Shen, Jianzhong Liu, Yiru Xu, Yu Jiang
  Campo: Cost-Aware Performance Optimization for Mixed-Precision Neural Network TrainingUSENIX ATC '22Xin He, Jianhua Sun, Hao Chen, Dong Li
  Privbox: Faster System Calls Through Sandboxed Privileged ExecutionUSENIX ATC '22Dmitry Kuznetsov, Adam Morrison
  uKharon: A Membership Service for Microsecond ApplicationsUSENIX ATC '22Rachid Guerraoui, Antoine Murat, Javier Picorel, Athanasios Xygkis, Huabing Yan, Pengfei Zuo
  Building a High-performance Fine-grained Deduplication Framework for Backup Storage with High Deduplication RatioUSENIX ATC '22Xiangyu Zou, Wen Xia, Philip Shilane, Haijun Zhang, Xuan Wang
  RunD: A Lightweight Secure Container Runtime for High-density Deployment and High-concurrency Startup in Serverless ComputingUSENIX ATC '22Zijun Li, Jiagan Cheng, Quan Chen, Eryu Guan, Zizheng Bian, Yi Tao, Bin Zha, Qiang Wang, Weidong Han, Minyi Guo
  Hardening Hypervisors with OmbroUSENIX ATC '22Ethan Johnson, Colin Pronovost, John Criswell
  Pacman: An Efficient Compaction Approach for Log-Structured Key-Value Store on Persistent MemoryUSENIX ATC '22Jing Wang, Youyou Lu, Qing Wang, Minhui Xie, Keji Huang, Jiwu Shu
  Zero Overhead Monitoring for Cloud-native Infrastructure using RDMAUSENIX ATC '22Zhe Wang, Teng Ma, Linghe Kong, Zhenzao Wen, Jingxuan Li, Zhuo Song, Yang Lu, Guihai Chen, Wei Cao
  Faith: An Efficient Framework for Transformer Verification on GPUsUSENIX ATC '22Boyuan Feng, Tianqi Tang, Yuke Wang, Zhaodong Chen, Zheng Wang, Shu Yang, Yuan Xie, Yufei Ding
  BBQ: A Block-based Bounded Queue for Exchanging Data and ProfilingUSENIX ATC '22Jiawei Wang, Diogo Behrens, Ming Fu, Lilith Oberhauser, Jonas Oberhauser, Jitang Lei, Geng Chen, Hermann Härtig, Haibo Chen
  EPK: Scalable and Efficient Memory Protection KeysUSENIX ATC '22Jinyu Gu, Hao Li, Wentai Li, Yubin Xia, Haibo Chen
  CBMM: Financial Advice for Kernel Memory ManagersUSENIX ATC '22Mark Mansi, Bijan Tabatabai, Michael M. Swift
  Help Rather Than Recycle: Alleviating Cold Startup in Serverless Computing Through Inter-Function Container SharingUSENIX ATC '22Zijun Li, Linsong Guo, Quan Chen, Jiagan Cheng, Chuhao Xu, Deze Zeng, Zhuo Song, Tao Ma, Yong Yang, Chao Li, Minyi Guo
  Secure and Lightweight Deduplicated Storage via Shielded Deduplication-Before-EncryptionUSENIX ATC '22Zuoru Yang, Jingwei Li, Patrick P. C. Lee
  CoVA: Exploiting Compressed-Domain Analysis to Accelerate Video AnalyticsUSENIX ATC '22Jinwoo Hwang, Minsu Kim, Daeun Kim, Seungho Nam, Yoonsung Kim, Dohee Kim, Hardik Sharma, Jongse Park

Pages