Conferences

Search results

  TitleConferenceSpeaker(s)
  Fine-tuning giant neural networks on commodity hardware with automatic pipeline model parallelismUSENIX ATC '21Saar Eliad, Ido Hakimi, Alon De Jagger, Mark Silberstein, Assaf Schuster
  Jump-Starting Multivariate Time Series Anomaly Detection for Online Service SystemsUSENIX ATC '21Minghua Ma, Shenglin Zhang, Junjie Chen, Jim Xu, Haozhe Li, Yongliang Lin, Xiaohui Nie, Bo Zhou, Yong Wang, Dan Pei
  Palleon: A Runtime System for Efficient Video Processing toward Dynamic Class SkewUSENIX ATC '21Boyuan Feng, Yuke Wang, Gushu Li, Yuan Xie, Yufei Ding
  FaaSNet: Scalable and Fast Provisioning of Custom Serverless Container Runtimes at Alibaba Cloud Function ComputeUSENIX ATC '21Ao Wang, Shuai Chang, Huangshi Tian, Hongqi Wang, Haoran Yang, Huiba Li, Rui Du, Yue Cheng
  Fighting the Fog of War: Automated Incident Detection for Cloud SystemsUSENIX ATC '21Liqun Li, Xu Zhang, Xin Zhao, Hongyu Zhang, Yu Kang, Pu Zhao, Bo Qiao, Shilin He, Pochian Lee, Jeffrey Sun, Feng Gao, Li Yang, Qingwei Lin, Saravanakumar Rajmohan, Zhangwei Xu, Dongmei Zhang
  Habitat: A Runtime-Based Computational Performance Predictor for Deep Neural Network TrainingUSENIX ATC '21Geoffrey X. Yu, Yubo Gao, Pavel Golikov, Gennady Pekhimenko
  Zico: Efficient GPU Memory Sharing for Concurrent DNN TrainingUSENIX ATC '21Gangmuk Lim, Jeongseob Ahn, Wencong Xiao, Youngjin Kwon, Myeongjae Jeon
  Refurbish Your Training Data: Reusing Partially Augmented Samples for Faster Deep Neural Network TrainingUSENIX ATC '21Gyewon Lee, Irene Lee, Hyeonmin Ha, Kyunggeun Lee, Hwarim Hyun, Ahnjae Shin, Byung-Gon Chun
  ZeRO-Offload: Democratizing Billion-Scale Model TrainingUSENIX ATC '21Jie Ren, Samyam Rajbhandari, Reza Yazdani Aminabadi, Olatunji Ruwase, Shuangyan Yang, Minjia Zhang, Dong Li, Yuxiong He
  Experiences in Managing the Performance and Reliability of a Large-Scale Genomics Cloud PlatformUSENIX ATC '21Michael Hao Tong, Robert L. Grossman, Haryadi S. Gunawi
  Live in the Express LaneUSENIX ATC '21Patrick Jahnke, Vincent Riesop, Pierre-Louis Roman, Pavel Chuprikov, Patrick Eugster
  Preview: Cloud ComputingUSENIX ATC '21
  Hashing Linearity Enables Relative Path Control in Data CentersUSENIX ATC '21Zhehui Zhang, Haiyang Zheng, Jiayao Hu, Xiangning Yu, Chenchen Qi, Xuemei Shi, Guohui Wang
  Preview: KV-Stores and DatabasesUSENIX ATC '21
  Understanding Precision Time Protocol in Today's Wi-Fi Networks: A Measurement StudyUSENIX ATC '21Paizhuo Chen, Zhice Yang
  Preview: ML ServingUSENIX ATC '21
  Boosting Full-Node Repair in Erasure-Coded StorageUSENIX ATC '21Shiyao Lin, Guowen Gong, Zhirong Shen, Patrick P. C. Lee, Jiwu Shu
  Preview: ML TrainingUSENIX ATC '21
  Preview: Graph NNsUSENIX ATC '21
  Hey, Lumi! Using Natural Language for Intent-Based Network ManagementUSENIX ATC '21Arthur S. Jacobs, Ricardo J. Pfitscher, Rafael H. Ribeiro, Ronaldo A. Ferreira, Lisandro Z. Granville, Walter Willinger, Sanjay G. Rao
  KVIMR: Key-Value Store Aware Data Management Middleware for Interlaced Magnetic Recording Based Hard Disk DriveUSENIX ATC '21Yuhong Liang, Tsun-Yu Yang, Ming-Chang Yang
  Differentiated Key-Value Storage Management for Balanced I/O PerformanceUSENIX ATC '21Yongkun Li, Zhen Liu, Patrick P. C. Lee, Jiayu Wu, Yinlong Xu, Yi Wu, Liu Tang, Qi Liu, Qiu Cui
  Preview: NetworkingUSENIX ATC '21
  Preview: Persistent MemoryUSENIX ATC '21
  Preview: Security and PrivacyUSENIX ATC '21

Pages