Papers

Search results

  ConferenceTitleAuthor(s)
  USENIX ATC '20A Decentralized Blockchain with High Throughput and Fast ConfirmationChenxing Li, Peilun Li, Dong Zhou, Zhe Yang, Ming Wu, Guang Yang, Wei Xu, Fan Long, Andrew Chi-Chih Yao
  USENIX ATC '20AutoSys: The Design and Operation of Learning-Augmented SystemsChieh-Jan Mike Liang, Hui Xue, Mao Yang, Lidong Zhou, Lifei Zhu, Zhao Lucis Li, Zibo Wang, Qi Chen, Quanlu Zhang, Chuanjie Liu, Wenjun Dai
  USENIX ATC '20OPTIMUSCLOUD: Heterogeneous Configuration Optimization for Distributed Databases in the CloudAshraf Mahgoub, Alexander Michaelson Medoff, Rakesh Kumar, Subrata Mitra, Ana Klimovic, Somali Chaterji, Saurabh Bagchi
  USENIX ATC '20BASTION: A Security Enforcement Network Stack for Container NetworksJaehyun Nam, Seungsoo Lee, Hyunmin Seo, Phil Porras, Vinod Yegneswaran, Seungwon Shin
  USENIX ATC '20NetKernel: Making Network Stack Part of the Virtualized InfrastructureZhixiong Niu, Hong Xu, Peng Cheng, Qiang Su, Yongqiang Xiong, Tao Wang, Dongsu Han, Keith Winstein
  USENIX ATC '20HetPipe: Enabling Large DNN Training on (Whimpy) Heterogeneous GPU Clusters through Integration of Pipelined Model Parallelism and Data ParallelismJay H. Park, Gyeongchan Yun, Chang M. Yi, Nguyen T. Nguyen, Seungmin Lee, Jaesik Choi, Sam H. Noh, Young-ri Choi
  USENIX ATC '20UREQA: Leveraging Operation-Aware Error Rates for Effective Quantum Circuit Mapping on NISQ-Era Quantum ComputersTirthak Patel, Baolin Li, Rohan Basu Roy, Devesh Tiwari
  USENIX ATC '20POSH: A Data-Aware ShellDeepti Raghavan, Sadjad Fouladi, Philip Levis, Matei Zaharia
  USENIX ATC '20SPINFER: Inferring Semantic Patches for the Linux KernelLucas Serrano, Van-Anh Nguyen, Ferdian Thung, Lingxiao Jiang, David Lo, Julia Lawall, Gilles Muller
  USENIX ATC '20Faasm: Lightweight Isolation for Efficient Stateful Serverless ComputingSimon Shillaker, Peter Pietzuch
  USENIX ATC '20Midgress-aware traffic provisioning for content deliveryAditya Sundarrajan, Mangesh Kasbekar, Ramesh K. Sitaraman, Samta Shukla
  USENIX ATC '20sRDMA -- Efficient NIC-based Authentication and Encryption for Remote Direct Memory AccessKonstantin Taranov, Benjamin Rothenberger, Adrian Perrig, Torsten Hoefler
  USENIX ATC '20coIOMMU: A Virtual IOMMU with Cooperative DMA Buffer Tracking for Efficient Memory Management in Direct I/OKun Tian, Yu Zhang, Luwei Kang, Yan Zhao, Yaozu Dong
  USENIX ATC '20Disaggregating Persistent Memory and Controlling Them Remotely: An Exploration of Passive Disaggregated Key-Value StoresShin-Yeh Tsai, Yizhou Shan, Yiying Zhang
  USENIX ATC '20Peregreen – modular database for efficient storage of historical time series in cloud environmentsAlexander Visheratin, Alexey Struckov, Semen Yufa, Alexey Muratov, Denis Nasonov, Nikolay Butakov, Yury Kuznetsov, Michael May
  USENIX ATC '20ALERT: Accurate Learning for Energy and TimelinessChengcheng Wan, Muhammad Santriaji, Eri Rogers, Henry Hoffmann, Michael Maire, Shan Lu
  USENIX ATC '20GraphWalker: An I/O-Efficient and Resource-Friendly Graph Analytic System for Fast and Scalable Random WalksRui Wang, Yongkun Li, Hong Xie, Yinlong Xu, John C. S. Lui
  USENIX ATC '20AC-Key: Adaptive Caching for LSM-based Key-Value StoresFenggang Wu, Ming-Hong Yang, Baoquan Zhang, David H.C. Du
  USENIX ATC '20Platinum: A CPU-Efficient Concurrent Garbage Collector for Tail-Reduction of Interactive ServicesMingyu Wu, Ziming Zhao, Yanfei Yang, Haoyu Li, Haibo Chen, Binyu Zang, Haibing Guan, Sanhong Li, Chuansheng Lu, Tongbao Zhang
  USENIX ATC '20PracExtractor: Extracting Configuration Good Practices from Manuals to Detect Server MisconfigurationsChengcheng Xiang, Haochen Huang, Andrew Yoo, Yuanyuan Zhou, Shankar Pasupathy
  USENIX ATC '20Spool: Reliable Virtualized NVMe Storage Pool in Public Cloud InfrastructureShuai Xue, Shang Zhao, Quan Chen, Gang Deng, Zheng Liu, Jie Zhang, Zhuo Song, Tao Ma, Yong Yang, Yanbo Zhou, Keqiang Niu, Sijie Sun, Minyi Guo
  USENIX ATC '20A Deep Dive into DNS Query FailuresDonghui Yang, Zhenyu Li, Gareth Tyson
  USENIX ATC '20MatrixKV: Reducing Write Stalls and Write Amplification in LSM-tree Based KV Stores with Matrix Container in NVMTing Yao, Yiwen Zhang, Jiguang Wan, Qiu Cui, Liu Tang, Hong Jiang, Changsheng Xie, Xubin He
  USENIX ATC '20Offload Annotations: Bringing Heterogeneous Computing to Existing Libraries and WorkloadsGina Yuan, Shoumik Palkar, Deepak Narayanan, Matei Zaharia
  USENIX ATC '20BatchCrypt: Efficient Homomorphic Encryption for Cross-Silo Federated LearningChengliang Zhang, Suyi Li, Junzhe Xia, Wei Wang, Feng Yan, Yang Liu

Pages