Cryptanalysis of the Megamos Crypto Automotive Immobilizer