SymBisect: Accurate Bisection for Fuzzer-Exposed Vulnerabilities

Authors: 

Zheng Zhang and Yu Hao, UC Riverside; Weiteng Chen, Microsoft Research; Xiaochen Zou, Xingyu Li, and Haonan Li, UC Riverside; Yizhuo Zhai, University of California, Riverside; Zhiyun Qian, UC Riverside; Billy Lau, Google Inc.