DMAAUTH: A Lightweight Pointer Integrity-based Secure Architecture to Defeat DMA Attacks

Authors: 

Xingkai Wang, Wenbo Shen, Yujie Bu, Jinmeng Zhou, and Yajin Zhou, Zhejiang University