Data Coverage for Guided Fuzzing

Authors: 

Mingzhe Wang, Jie Liang, Chijin Zhou, Zhiyong Wu, Jingzhou Fu, and Zhuo Su, Tsinghua University; Qing Liao, Harbin Institute of Technology; Bin Gu, Beijing Institute of Control Engineering; Bodong Wu, Huawei Technologies Co., Ltd; Yu Jiang, Tsinghua University