Invisibility Cloak: Proactive Defense Against Visual Game Cheating

Authors: 

Chenxin Sun, Kai Ye, Liangcai Su, Jiayi Zhang, and Chenxiong Qian, University of Hong Kong