Improving the Ability of Thermal Radiation Based Hardware Trojan Detection

Authors: 

Ting Su, Yaohua Wang, Shi Xu, Lusi Zhang, Simin Feng, Jialong Song, Yiming Liu, Yongkang Tang, Yang Zhang, Shaoqing Li, Yang Guo, and Hengzhu Liu, National University of Defense Technology