SymFit: Making the Common (Concrete) Case Fast for Binary-Code Concolic Execution

Authors: 

Zhenxiao Qi, Jie Hu, Zhaoqi Xiao, and Heng Yin, UC Riverside