MOAT: Towards Safe BPF Kernel Extension

Authors: 

Hongyi Lu, Southern University of Science and Technology / Hong Kong University of Science and Technology; Shuai Wang, HKUST; Yechang Wu, Wanning He, and Fengwei Zhang, Southern University of Science and Technology