Scaling Large Language Model Training to More Than 10,000 GPUs

Authors: 

Ziheng Jiang and Haibin Lin, ByteDance; Yinmin Zhong, Peking University; Qi Huang, Yangrui Chen, Zhi Zhang, Yanghua Peng, Xiang Li, Cong Xie, Shibiao Nong, Yulu Jia, Sun He, Hongmin Chen, Zhihao Bai, Qi Hou, Shipeng Yan, Ding Zhou, Yiyao Sheng, Zhuo Jiang, Haohan Xu, Haoran Wei, Zhang Zhang, Pengfei Nie, Leqi Zou, Sida Zhao, Liang Xiang, Zherui Liu, Zhe Li, Xiaoying Jia, Jianxi Ye, and Xin Liu, ByteDance; Xin Jin, Peking University