Papers

Search results

  ConferenceTitleAuthor(s)
  USENIX ATC '21FaaSNet: Scalable and Fast Provisioning of Custom Serverless Container Runtimes at Alibaba Cloud Function ComputeAo Wang, Shuai Chang, Huangshi Tian, Hongqi Wang, Haoran Yang, Huiba Li, Rui Du, Yue Cheng
  USENIX ATC '20coIOMMU: A Virtual IOMMU with Cooperative DMA Buffer Tracking for Efficient Memory Management in Direct I/OKun Tian, Yu Zhang, Luwei Kang, Yan Zhao, Yaozu Dong
  USENIX ATC '20Disaggregating Persistent Memory and Controlling Them Remotely: An Exploration of Passive Disaggregated Key-Value StoresShin-Yeh Tsai, Yizhou Shan, Yiying Zhang
  USENIX ATC '20Peregreen – modular database for efficient storage of historical time series in cloud environmentsAlexander Visheratin, Alexey Struckov, Semen Yufa, Alexey Muratov, Denis Nasonov, Nikolay Butakov, Yury Kuznetsov, Michael May
  USENIX ATC '20ALERT: Accurate Learning for Energy and TimelinessChengcheng Wan, Muhammad Santriaji, Eri Rogers, Henry Hoffmann, Michael Maire, Shan Lu
  USENIX ATC '20Austere Flash Caching with Deduplication and CompressionQiuping Wang, Jinhong Li, Wen Xia, Erik Kruus, Biplob Debnath, Patrick P. C. Lee
  USENIX ATC '20GraphWalker: An I/O-Efficient and Resource-Friendly Graph Analytic System for Fast and Scalable Random WalksRui Wang, Yongkun Li, Hong Xie, Yinlong Xu, John C. S. Lui
  USENIX ATC '20AC-Key: Adaptive Caching for LSM-based Key-Value StoresFenggang Wu, Ming-Hong Yang, Baoquan Zhang, David H.C. Du
  USENIX ATC '20Platinum: A CPU-Efficient Concurrent Garbage Collector for Tail-Reduction of Interactive ServicesMingyu Wu, Ziming Zhao, Yanfei Yang, Haoyu Li, Haibo Chen, Binyu Zang, Haibing Guan, Sanhong Li, Chuansheng Lu, Tongbao Zhang
  USENIX ATC '20PracExtractor: Extracting Configuration Good Practices from Manuals to Detect Server MisconfigurationsChengcheng Xiang, Haochen Huang, Andrew Yoo, Yuanyuan Zhou, Shankar Pasupathy
  USENIX ATC '20Spool: Reliable Virtualized NVMe Storage Pool in Public Cloud InfrastructureShuai Xue, Shang Zhao, Quan Chen, Gang Deng, Zheng Liu, Jie Zhang, Zhuo Song, Tao Ma, Yong Yang, Yanbo Zhou, Keqiang Niu, Sijie Sun, Minyi Guo
  USENIX ATC '20A Deep Dive into DNS Query FailuresDonghui Yang, Zhenyu Li, Gareth Tyson
  USENIX ATC '20MatrixKV: Reducing Write Stalls and Write Amplification in LSM-tree Based KV Stores with Matrix Container in NVMTing Yao, Yiwen Zhang, Jiguang Wan, Qiu Cui, Liu Tang, Hong Jiang, Changsheng Xie, Xubin He
  USENIX ATC '20Offload Annotations: Bringing Heterogeneous Computing to Existing Libraries and WorkloadsGina Yuan, Shoumik Palkar, Deepak Narayanan, Matei Zaharia
  USENIX ATC '20BatchCrypt: Efficient Homomorphic Encryption for Cross-Silo Federated LearningChengliang Zhang, Suyi Li, Junzhe Xia, Wei Wang, Feng Yan, Yang Liu
  USENIX ATC '20OSCA: An Online-Model Based Cache Allocation Scheme in Cloud Block Storage SystemsYu Zhang, Ping Huang, Ke Zhou, Hua Wang, Jianying Hu, Yongguang Ji, Bin Cheng
  USENIX ATC '20FineStream: Fine-Grained Window-Based Stream Processing on CPU-GPU Integrated ArchitecturesFeng Zhang, Lin Yang, Shuhao Zhang, Bingsheng He, Wei Lu, Xiaoyong Du
  USENIX ATC '20HDDse: Enabling High-Dimensional Disk State Embedding for Generic Failure Detection System of Heterogeneous Disks in Large Data CentersJi Zhang, Ping Huang, Ke Zhou, Ming Xie, Sebastian Schelter
  USENIX ATC '20DupHunter: Flexible High-Performance Deduplication for Docker RegistriesNannan Zhao, Hadeel Albahar, Subil Abraham, Keren Chen, Vasily Tarasov, Dimitrios Skourtis, Lukas Rupprecht, Ali Anwar, Ali R. Butt
  USENIX ATC '20Scaph: Scalable GPU-Accelerated Graph Processing with Value-Driven Differential SchedulingLong Zheng, Xianliang Li, Yaohui Zheng, Yu Huang, Xiaofei Liao, Hai Jin, Jingling Xue, Zhiyuan Shao, Qiang-Sheng Hua
  USENIX ATC '20Fast Software Cache Design for Network AppliancesDong Zhou, Huacheng Yu, Michael Kaminsky, David Andersen
  USENIX ATC '20Daydream: Accurately Estimating the Efficacy of Optimizations for DNN TrainingHongyu Zhu, Amar Phanishayee, Gennady Pekhimenko
  USENIX ATC '20A Comprehensive Analysis of Superpage Management Mechanisms and PoliciesWeixi Zhu, Alan L. Cox, Scott Rixner
  USENIX ATC '20Effectively Prefetching Remote Memory with LeapHasan Al Maruf, Mosharaf Chowdhury
  USENIX ATC '20NeuOS: A Latency-Predictable Multi-Dimensional Optimization Framework for DNN-driven Autonomous SystemsSoroush Bateni, Cong Liu

Pages