Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is Bodong Zhao  [Clear All Filters]
2022
Zhao B, Li Z, Qin S, Ma Z, Yuan M, Zhu W, Tian Z, Zhang C.  2022.  StateFuzz: System Call-Based State-Aware Linux Driver Fuzzing. 31st USENIX Security Symposium (USENIX Security 22). :3273--3289.
2020
Gan S, Zhang C, Chen P, Zhao B, Qin X, Wu D, Chen Z.  2020.  GREYONE: Data Flow Sensitive Fuzzing. 29th USENIX Security Symposium (USENIX Security 20). :2577--2594.