SoK: Make JIT-Spray Great Again

TitleSoK: Make JIT-Spray Great Again
Publication TypeConference Paper
AuthorsGawlik R, Holz T